Litpay Logo

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest szczegółowy opis sposobu, w jaki Litpay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu będzie gromadziła i wykorzystywała informacje przekazywane przez osoby korzystające ze strony internetowej www.litpay.pl, w tym również w odpowiednich przypadkach dane osobowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, którym jest właściciel serwisu Litpay” – spółka Litpay Sp. z o.o., Swoboda 11, 60-389, Poznań, NIP: 7831797973, REGON: 382609890, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000772632. Kapitał zakładowy 600 000,00 zł.
 2. Serwisie – należy przez to rozumieć prowadzony przez Administratora serwis internetowy o nazwie „litpay.pl”, dostępny pod adresem internetowym www.litpay.pl.
 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Serwisu.
 4. Usługach – należy przez to rozumieć możliwość korzystania z Serwisu, w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi.
 5. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usług.
 6. Przetwarzaniu danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
 7. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119).

§2 Informacje ogólne

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 1. Wprowadzenie danych w formularzach,
 2. Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
 3. Gromadzenie logów serwerów www oraz innych informacji powstających w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usług.

§3 Zasady gromadzenia Danych Osobowych Użytkowników

 1. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itd.).
 3. Pozyskane dane nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Pozyskane dane nie są udostępniane podmiotom trzecim, poza określonymi sytuacjami:
  a) Użytkownik wyrazi na to zgodę,b) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności w zakresie technicznym innych podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji Usług;c) będzie to niezbędne w celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i w granicach tych przepisów.

§4 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu (wglądu) do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.
 2. Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, w uzasadnionym przypadku, w szczególności, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia zapytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego.
 5. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Usług oraz na poprawie ich funkcjonalności oraz prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w określonych przypadkach podstawą przetwarzania może być także zgoda, jeśli została przez Użytkownika udzielona.
 6. Dane Osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. Kontakt z Administratorem danych: [email protected].

§5 Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;b) dopasowanie interesujących Użytkownika treści, w tym materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są cookies „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 9. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

§6 Logi serwera

 1. Informacje o niektórych działaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych, a także w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami czy na okoliczności związane z dochodzeniem roszczeń na drodze cywilnej.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  a) czas nadejścia zapytania,
  b) czas wysłania odpowiedzi
  c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS
  d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS
  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
  f) informacje o przeglądarce Użytkownika
  g) informacje o adresie IP.

Niektóre z powyższych danych nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Serwisu. Administrator nie łączy tychże danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, gdyż są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§7 Zarządzanie plikami cookies

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi niektórych plików cookies może utrudnić, a, w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 2. Informacja o zarządzaniu ustawieniami cookies w danej przeglądarce internetowej można znaleźć na stronie internetowej jej wydawcy.

§8 Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji pod adresem: [email protected].

 

Masz pytania? Napisz do nas.

Litpay Sp. z o.o.

ul. Swoboda 11, 60-389 Poznań

KRS: 0000772632

REGON: 382609890

NIP: 7831797973

Zgoda marketingowa 1(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.